Deklarata e Përdorimit të Website

Deklarata e Përdorimit të Website – Web faqës

Mirë se vini në faqen e internetit të KMAG d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenia, importuesi ekskluziv i automjeteve të KIA-së. Faqet e internetit janë dhënë me qëllim dhe me synimin për të informuar publikun e gjerë rreth ofertës së grupit dhe shërbimeve që ne ofrojm. Ju lutemi, si vizitor në faqen ton të internetit, që të veproni në përputhje me kushtet e mëposhtme të hënuara. Duke hyrë në faqen tonë ju njikosishtë edhe i pranoni dhe pajtoheni me këto kushte tona.

Informatat

Pronari i Faqes KMAG d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenia, ata do të përpiqen që të japin çdo herë informacionin e saktë dhe të përditësuar. Ne rezervojmë,mbajmë të drejtën për të ndryshuar përmbajtjen e faqeve të internetit dhe/ose për ta ndërprerë ndryshimin e tyre, gjithmonë, pa njoftim paraprak, dhe duke mos pranonuar asnjë përgjegjësi për rinovimin e faqës.

Shenjat e mbrojtura

Të gjitha shenjat janë të mbrojtura, përveç nëse pronari i faqes nuk përcakton ndryshe. Aty janë të përfshira të gjitha logot e pronarit (logot e produkteve dhe logot e korporatave) dhe shenjat. Përdorimi i shkronjave lejohet vetëm me lejen paraprake të pronarit të faqes së internetit.

Kufizimi i përgjegjësisë

Të gjitha tekstet, imazhet dhe përmbajtjet e tjera të paraqitura në faqet tona të internetit përzgjidhen dhe redaktohen nga pronari i internetit dhe janë vetëm për qëllime informative. Megjithatë, pronari në rast se ju dëshironi për të hyrë me të në një nivel biznesi dhe për të dhenat që nuk përputhen me saktësi pronari nuk mban përgjegjësi. Përveç në rastin e dëmit të shkaktuar direkt, të cilat mund të ndodhin në mashtrim të qëllimshëm nga ana e pronarit ose të cilat mund të lindin për shkak të neglizhencës së pronarit, pronari ose çdo person tjetër juridik ose fizik, i cili ka marrë pjesë në bërjen e këtyre faqeve të internetit, nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë informatë të tërthortë, i menjëhershëm , dëmtime të veçanta ose aksidentale, që rezultojnë nga keqinterpretimi i përmbajtjes së faqes. Prona e pronarit si dhe ajo intelektuale në faqet e internetit, duke përfshirë patentat, markat tregtare dhe të drejtat e autorit, janë të mbrojtura. Asgjë në faqen tonë të internetit nuk mund të përdoret ose shfaqet në asnjë mënyrë pa lejen zyrtare të pronarit të faqes. Faqja e internetit gjithashtu përfshin informacione të palëve të treta dhe lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. Megjithatë, pronari i internetit nuk e di përmbajtjen e informacionit të përfshirë në faqet e internetit të palëve të treta dhe për këtë arsye nuk ka marrë asnjë përgjegjësi për informacionin e subjekteve të palëve të treta të shënuara në pjesën e më sipërme.

Deklarata e Përdorimit të Web faqës

Faqja e internetit mbledh informacionet e kontaktit dhe të dhënat personale të të gjithë atyre vizitorëve që dëshirojnë të marrin informacionin e publikuar dhe të kontaktojnë me pronarin për këtë qëllim ose të regjistroheni në publikimet e pronarit të faqes. Për më shumë informacion, shihni Deklaratën e Mbrojtjes së të Dhënave Personale. Përgjegjësia ekskluzive për kredibilitetin e informacionit personal dhe informacionin e kontaktit është përgjegjësi ekskluzive e vizitorëve. Adresa IP e vizitorit mund të përdoret nga pronari kur bëhet fjalë për zgjedhjen e problemeve në rrjetin e internetit,telashet në rrjetë dhe redaktimin e faqeve të internetit. Faqet e internetit gjithashtu përmbajnë lidhje me faqet e palëve të treta. Pronari nuk merr përgjegjësinë për respektimin e privatësisë dhe përmbajtjes së faqeve të palëve të treta.

Faqja e pronarit:
KMAG d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenia


Kjo kërkesë do Allmakes Global Services N.P.SH dhe KMAG d.o.o., Slovenia, si administrator i të dhënave personale vetëm për qëllime të komunikimit me ju (analiza statistikore, segmentimit të konsumatorëve, duke dërguar materialet dhe thirrjet, telefonike dhe e-anketimit), përdorim informacionin tuaj ose materiale dhe se emri juaj dhe informacione të tjera personale nuk do të përdoren në kundërshtim pa vullnetin, dëshsirën tuaj. të dhënat tuaja personale do të trajtohen në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. Përpunimi përfshin grumbullimin, ruajtjen ose organizimin e të dhënave për grumbullimin e të dhënave personale, ndryshimin, përdorimin ose raportimin, transferimin, kërkimin, bllokimin dhe fshirjen. Informacioni juaj personal do të mbahet dhe përdoret deri to mos fkërkoni ju me shkrim që ato të fhihen. Ne i respektojmë plotësisht dispozitat ligjore për sigurinë, sigurimin, menaxhimin e katalogut të të dhënave dhe të drejtat dhe detyrimet e tjera që kompania jonë zotëron i ka si menaxhere të shënimeve - koleksioneve të të dhënave personale. Ju njoftojmë se nga menaxheri i të dhënave personale ju në çdo kohë, mund të kërkoni një shqyrtim kopjim, plotësim, riparim, bllokim ose të fshihen të dhënat tuaja personale.